Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linkscevre-yonetimi

Çevre Yönetimi

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding düzeyinde oluşturulan strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi esaslarını, faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatının yanı sıra başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır.

Çevresel süreçlerimizi şekillendiren bu temel ilke ve prensipler tüm Topluluk şirketlerinde özdeş bir yaklaşımla yönetilmekte, Koç Topluluğu Çevre Vizyon ve Misyonu, Koç Topluluğu Çevre Politikası ve Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi belgelerinde tanımlanmaktadır. Topluluk şirketleri, sektörel beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup çevre politika ve stratejileri geliştirerek faaliyetlerini sürdürürler.

Koç Topluluğu Çevre Vizyonu
Koç Topluluğu olarak;
• Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
• Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,
• Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,
• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
• Sürdürülebilir Kalkınmayı - destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
• Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için güvenilir izi bırakan bir Topluluk olmayı hedefliyoruz.

Koç Topluluğu Çevre Politikası
Koç Holding için belirlenmiş olan Çevre Politikası; "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm süreçlerde;

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
• Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
taahhüt etmektedir.

Koç Holding ve Topluluk şirketleri çevre yönetim çalışmalarını üç temel alana odaklamaktadır.
Topluluğa bağlı tüm şirketler,
• Faaliyetlerinden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve biyoçeşitliliğin korunmasını hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütür.
• Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip eder, “çevre dostu ürünler” geliştirerek bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirir.
• Başta çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütür;

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding’den başlayarak Topluluk şirketlerinin faaliyet merkezlerine uzanan bir organizasyonla yönetilmektedir. Çeşitli organlar oluşturularak, çevre yönetim organizasyonunun sevk ve idaresinin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu amaçla Topluluk şirketlerinin çevre, ve sürdürülebilirlik alanlarında konularında uzman kişilerin katılımıyla oluşturulmuş olan Koç Topluluğu Çevre Kurulu, çevre yönetiminin en üst düzey karar organıdır. Kurul’un temel görevleri arasında, çevre yönetimiyle ilgili uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmelerine yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, çevre mevzuatındaki değişikliklere uyumun sağlanması kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, çevre uzmanlarının küresel gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının organize edilmesi, Topluluk genelinde çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.

Çevre performansının geliştirilmesinde mevcut en iyi uygulamaların hayata geçirilmesinin yanında yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirilmesinin önemine inanan Koç Holding bünyesinde Ar-Ge çalışmaları, Koç Topluluğu Teknoloji ve İnovasyon Kurulu tarafından koordine edilmektedir. Topluluk şirketlerinin teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarından sorumlu en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla oluşan Kurul’un temel görevi Topluluk şirketlerinin bu alanda uzun vadeli stratejilerinin, hedef ve aksiyon planlarının belirlenmesidir.

Topluluk şirketlerinin enerji yöneticilerinin katılımıyla oluşan Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, alt uzmanlık komiteleri aracılığıyla iyileştirme planlarının hazırlanmasından, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak projeler geliştirilmesiyle enerji verimliliği kültürü etrafında Topluluk genelinde sinerji yaratılmasını amaçlayan yönetim organıdır.

Koç Topluluğu farklı büyüklüklerde ve birbirinden çok farklı karakteristik özelliklere sahip sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle çevre hedeflerinin ve performans değerlendirme süreçlerinin ana odağını Topluluk şirketlerinin çalışmaları oluşturmaktadır. Topluluk düzeyinde oluşturulan stratejik planlar, şirket bazında performans hedeflerine dönüştürülerek şirket üst yönetiminden başlanarak organizasyon geneline yayılımı sağlanır. Belirlenen hedeflerin şirket bazında hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, şirketlerin çevre ile ilgili birimlerince yürütülmektedir.

Enerji tüketimi bakımından hassas ya da belirli operasyonel büyüklüğün üzerindeki Topluluk şirketlerinde enerji yönetim birimleri de örgütlenmektedir. Çevre yönetiminden sorumlu birimlerin görevi, değişen yönetim sistemlerine ve yasal mevzuata uyumu hızla sağlamak ve şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmektir.

Topluluk şirketleri çevre yönetim performanslarını, şirketler bazında belirlenen hedeflerin takibine yönelik sayısal performans göstergeleri aracılığıyla değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra Topluluk geneli performansın değerlendirilmesinde Çevre Kurulu tarafından belirlenen anahtar performans göstergeleri takip edilmektedir. Çevre Kurulu tarafından yıllık olarak hazırlanan değerlendirme raporları ve Kurul’un desteğiyle Koç Holding Denetim Grubu tarafından politika ve performans bazında gerçekleştirilen periyodik denetim sonuçları şirket üst yönetimine sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Topluluk şirketlerinde, çevre politika ve performansı periyodik olarak şirket içi ve bağımsız denetim süreçlerine tabi tutulmaktadır. Topluluk geneli ve şirket bazlı denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen gelişim alanları mevcut en iyi uygulamalar temel alınarak iyileştirilmektedir. Raporlama kapsamındaki Topluluk şirketlerinin büyük çoğunluğu çevre performanslarına yönelik bilgileri yayımladıkları kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Topluluk şirketlerinin çevre yönetim yapıları oluşturulurken genel kabul görmüş sistem standartlarından faydalanılmaktadır. Sistem güvenilirliği periyodik dış denetimlerle sağlanmaktadır. Topluluk şirketleri genelinde yaygınlıkla takip edilen metodoloji ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı'dır. Topluluk şirketlerine bağlı 82* tesisten 65’i ISO 14001 sertifikasyonu dahilinde faaliyet gösterirken, sertifikasyon kapsamı 2013 yılında %79 olmuştur.

2012 ve 2013 yıllarında yürütülen projeler ile Arçelik, Aygaz, Ford-Otosan, Tat, Tofaş, Tüpraş ve Türk Traktör şirketleri ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistem Standardı ilk belgelendirme çalışmalarını tamamlamış, denetimlerden başarı ile geçmiştir. Aygaz ve TürkTraktör sektörlerinde bu belgeye sahip ilk şirketler olmuştur.

İlgili tüm Koç Topluluğu şirketleri, AB REACH Tüzüğü’ne uyumla faaliyet göstermekte, tedarikçilerinin de aynı uyumu göstermesi için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Topluluk şirketleri, ürünlerinin çevresel etki düzeylerini ve etiketlendirme uygulamalarını düzenleyen birçok sektörel, yerel ya da uluslararası standarda uyum göstermektedir.

Koç Topluluğu şirketleri, çevresel risklerin yönetiminde tedarikten üretime, lojistikten ürün ve hizmet tüketimine değer zincirinin bütününü kapsayan bir yaklaşımın hakim kılınması için çalışmaktadır. Bu noktada Topluluk şirketleri kadar tedarikçi firmaların takip ettiği çevre politikaları da önem kazanmaktadır. Bu nedenle Topluluk şirketleri, faaliyetlerinin önemli bir parçası olan tedarikçi ve iş ortaklarından da kendileriyle özdeş çevre yönetim anlayışını benimsemelerini beklemekte, bu doğrultuda tedarikçi denetimi uygulamalarına çevre yönetimi ölçütlerini de dahil etmekte, gelişim olanakları sunmaktadır. 2013 yılında Topluluk şirketlerinin aktif tedarikçilerinin %13’ü çevre ölçütlerini de kapsayan denetimden geçirilmiş, tedarikçi personeline 22.175 kişi x saat çevre eğitimi verilmiştir.

Çalışanların, iş ortaklarının ve toplumun çeşitli kesimlerinin çevre koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Koç Topluluğu şirketlerinin çevre dostu uygulamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda geliştirilen çevre projelerinin yanında eğitim faaliyetlerine de öncelik verilmektedir. Çevre bilincinin daha büyük bir kitlede geliştirilebilmesi için hayata geçirilen çalışmaların sadece çalışanları değil bölge halkından başlayarak toplumun geniş kesimlerini kapsamasına dikkat edilmektedir.

Koç Topluluğu şirketleri, çevre performanslarının geliştirilmesine yönelik olarak her yıl önemli ölçüde finansal kaynağı çevre yönetimine ayırmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında Topluluk şirketleri, çevre yönetimi, operasyonu ve eğitim çalışmaları için 65,6 milyon TL, çevre performansını artırıcı yatırım çalışmaları için 160,4 milyon TL olmak üzere toplam 226 milyon TL harcama gerçekleştirmiştir. Yıl içinde Topluluk genelinde gerçekleştirilen 677 milyon TL tutarındaki Ar-Ge harcamasının da büyük bölümü ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda kullanılmıştır.

* Bu sayfada kullanılan veriler 2013 Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'na paralel şekilde Topluluk çalışanlarımızın %87'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %94'ünü temsil eden şirketleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye Koç Topluluğu KSS Raporları'ndan ulaşabilirsiniz.