Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linkscevre-yonetimi

Çevre Yönetimi

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding düzeyinde oluşturulan strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi bakımından gerekli çalışma koşullarını, faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatının yanı sıra başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası ilke, standart ve inisiyatiflere uygun olarak tasarlanan politika dokümanları oluşturmaktadır.

Tüm Topluluk şirketlerinde özdeş bir yaklaşımla yönetilen çevresel süreçleri şekillendiren temel ilkeler, Koç Topluluğu Çevre Vizyon ve Misyonu, Koç Topluluğu Çevre Politikası ve Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi belgelerinde tanımlanmaktadır. Topluluk şirketleri, ayrıca sektörel beklenti ve ihtiyaçların da göz önünde bulundurulduğu çevre politika ve stratejileri geliştirerek faaliyetlerini sürdürürler.

Koç Topluluğu Çevre Vizyonu

Koç Topluluğu olarak;

• Arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak teknolojiler geliştirerek, atıkların kaynakta minimize edilmesini sağlamak,
•  Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri, bilime dayalı ve ekonomik çözümler ile azaltmak,
• Yapılmasını planladığımız her bir işletmenin çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını ve sağlıklı, güvenli, çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
•  Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişmeleri yakından takip etmek,
•  Çevre sorunlarına kendi özgün teknolojimizi üreterek çözüm getirmek,
•  Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
•  Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak,
•  Sürdürülebilir Kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
• Her türlü çevresel bilgi ve veriye ulaşımı sağlayan Çevresel Bilgi Sistemleri'ni kurmak ilkelerinden oluşan Vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için sağlam izler bırakan  bir Topluluk olmayı hedefliyoruz.

 
Koç Topluluğu Çevre Politikası

Koç Holding için belirlenmiş olan Çevre Politikası; "Sürdürülebilir Gelişme ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm süreçlerde;


• Ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
•  Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
•  Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
•  Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı; zararları azaltmayı,
•  Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
•  Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
•  Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
•  İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
• Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı hedeflemekte ve taahhüt etmekte.


Koç Holding ve Topluluk şirketleri çevre yönetim çalışmalarını üç temel alana odaklamaktadır. Topluluğa bağlı tüm şirketler,

• Faaliyetlerinden dolayı oluşan başta enerji ve su tüketimi, emisyonlar, atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve biyoçeşitliliğin korunmasını hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütür.

• Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip eder, “çevre dostu ürünler” geliştirerek bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

• Başta çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütür;

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding’den başlayarak Topluluk şirketlerinin faaliyet merkezlerine uzanan bir organizasyonla yönetilmektedir. Çeşitli organlar oluşturularak, çevre yönetim organizasyonunun sevk ve idaresinin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu amaçla Topluluk şirketlerinin çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla oluşturulmuş olan Koç Topluluğu Çevre Kurulu, çevre yönetiminin en üst düzey karar organıdır. Kurul’un temel görevleri arasında, çevre yönetimiyle ilgili uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmelerine yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, çevre mevzuatındaki değişikliklere uyumun sağlanması kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, çevre uzmanlarının küresel gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının organize edilmesi, Topluluk genelinde çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.

Çevre performansının geliştirilmesinde mevcut en iyi uygulamaların hayata geçirilmesinin yanında yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirilmesinin önemine inanan Koç Holding bünyesinde Ar-Ge çalışmaları, Koç Topluluğu Teknoloji ve İnovasyon Kurulu tarafından koordine edilmektedir. Topluluk şirketlerinin teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarından sorumlu en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla oluşan Kurul’un temel görevi Topluluk şirketlerinin bu alanda uzun vadeli stratejilerinin, hedef ve aksiyon planlarının belirlenmesidir.

Topluluk şirketlerinin enerji yöneticilerinin katılımıyla oluşan Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, alt uzmanlık komiteleri aracılığıyla iyileştirme planlarının hazırlanmasından, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak projeler geliştirilmesiyle enerji verimliliği kültürü etrafında Topluluk genelinde sinerji yaratılmasını amaçlayan yönetim organıdır.

Koç Topluluğu farklı büyüklüklerde ve birbirinden çok farklı karakteristik özelliklere sahip sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle çevre hedeflerinin ve performans değerlendirme süreçlerinin ana odağını Topluluk şirketlerinin çalışmaları oluşturmaktadır. Topluluk düzeyinde oluşturulan stratejik planlar, şirket bazında performans hedeflerine dönüştürülerek şirket üst yönetiminden başlanarak organizasyon geneline yayılımı sağlanır. Belirlenen hedeflerin şirket bazında hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, şirketlerin çevre ile ilgili birimlerince yürütülmektedir.

Enerji tüketimi bakımından hassas ya da belirli operasyonel büyüklüğün üzerindeki Topluluk şirketlerinde enerji yönetim birimleri de örgütlenmektedir. Çevre yönetiminden sorumlu birimlerin görevi, değişen yönetim sistemlerine ve yasal mevzuata uyumu hızla sağlamak ve şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmektir.

Topluluk şirketleri çevre yönetim performanslarını, şirketler bazında belirlenen hedeflerin takibine yönelik sayısal performans göstergeleri aracılığıyla değerlendirmektedir. Bunun yanı sıra Topluluk geneli performansın değerlendirilmesinde Çevre Kurulu tarafından belirlenen anahtar performans göstergeleri takip edilmektedir. Çevre Kurulu tarafından yıllık olarak hazırlanan değerlendirme raporları ve Kurul’un desteğiyle Denetim Grubu tarafından politika ve performans bazında gerçekleştirilen periyodik denetim sonuçları şirket üst yönetimine sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Topluluk şirketlerinde, çevre politika ve performansı periyodik olarak şirket içi ve bağımsız denetim süreçlerine tabi tutulmaktadır. Topluluk geneli ve şirket bazlı denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen gelişim alanları mevcut en iyi uygulamalar temel alınarak iyileştirilmektedir. Raporlama kapsamındaki Topluluk şirketlerinin büyük çoğunluğu çevre performanslarına yönelik bilgileri yayımladıkları kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Topluluk şirketlerinin çevre yönetim yapıları oluşturulurken genel kabul görmüş sistem standartlarından faydalanılmaktadır. Sistem güvenilirliği periyodik dış denetimlerle sağlanmaktadır. Topluluk şirketleri genelinde yaygınlıkla takip edilen metodoloji ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı'dır. Topluluk şirketlerine bağlı 82* tesisten 65’i ISO 14001 sertifikasyonu dahilinde faaliyet gösterirken, sertifikasyon kapsamı 2013 yılında %79 olmuştur. 2013 yılında Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Tat, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör şirketleri ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistem Standardı belgelendirme çalışmalarını tamamlamış Aygaz ve TürkTraktör sektörlerinde bu belgeye sahip ilk şirketler olmuştur.

İlgili tüm Koç Topluluğu şirketleri, AB REACH Tüzüğü’ne uyumla faaliyet göstermekte, tedarikçilerinin de aynı uyumu göstermesi için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Topluluk şirketleri, ürünlerinin çevresel etki düzeylerini ve etiketlendirme uygulamalarını düzenleyen birçok sektörel, yerel ya da uluslararası standarda uyum göstermektedir.

Koç Topluluğu şirketleri, çevresel risklerin yönetiminde tedarikten üretime, lojistikten ürün ve hizmet tüketimine değer zincirinin bütününü kapsayan bir yaklaşımın hakim kılınması için çalışmaktadır. Bu noktada Topluluk şirketleri kadar tedarikçi firmaların takip ettiği çevre politikaları da önem kazanmaktadır. Bu nedenle Topluluk şirketleri, faaliyetlerinin önemli bir parçası olan tedarikçi ve iş ortaklarından da kendileriyle özdeş çevre yönetim anlayışını benimsemelerini beklemekte, bu doğrultuda tedarikçi denetimi uygulamalarına çevre yönetimi ölçütlerini de dahil etmekte, gelişim olanakları sunmaktadır. 2013 yılında Topluluk şirketlerinin aktif tedarikçilerinin %13’ü çevre ölçütlerini de kapsayan denetimden geçirilmiş, tedarikçi personeline 22.175 kişi x saat çevre eğitimi verilmiştir.

Çalışanların, iş ortaklarının ve toplumun çeşitli kesimlerinin çevre koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Koç Topluluğu şirketlerinin çevre dostu uygulamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda geliştirilen çevre projelerinin yanında eğitim faaliyetlerine de öncelik verilmektedir. Çevre bilincinin daha büyük bir kitlede geliştirilebilmesi için hayata geçirilen çalışmaların sadece çalışanları değil bölge halkından başlayarak toplumun geniş kesimlerini kapsamasına dikkat edilmektedir.

Koç Topluluğu şirketleri, çevre performanslarının geliştirilmesine yönelik olarak her yıl önemli ölçüde finansal kaynağı çevre yönetimine ayırmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında Topluluk şirketleri, çevre yönetimi, operasyonu ve eğitim çalışmaları için 65,6 milyon TL, çevre performansını artırıcı yatırım çalışmaları için 160,4 milyon TL olmak üzere toplam 226 milyon TL harcama gerçekleştirmiştir. Yıl içinde Topluluk genelinde gerçekleştirilen 677 milyon TL tutarındaki Ar-Ge harcamasının da büyük bölümü ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda kullanılmıştır.

   
* Bu sayfada kullanılan veriler 2013 Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'na paralel şekilde Topluluk çalışanlarımızın %87'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %94'ünü temsil eden şirketleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye Koç Topluluğu KSS Raporları'ndan ulaşabilirsiniz.