Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linkscevre-yonetimi

Çevre Yönetimi

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding düzeyinde oluşturulan strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi esaslarını, faaliyet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatının yanı sıra başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmaktadır.

Çevresel süreçlerimizi şekillendiren bu temel ilke ve prensipler tüm Topluluk şirketlerinde özdeş bir yaklaşımla yönetilmekte, Koç Topluluğu Çevre Vizyon ve Misyonu, Koç Topluluğu Çevre Politikası ve Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi belgelerinde tanımlanmaktadır. Topluluk şirketleri, sektörel beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup çevre politika ve stratejileri geliştirerek faaliyetlerini sürdürürler.

Koç Topluluğu Çevre Vizyonu
Koç Topluluğu olarak;
• Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
• Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,
• Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,
• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
• Sürdürülebilir Kalkınmayı - destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
• Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için güvenilir izi bırakan bir Topluluk olmayı hedefliyoruz.

Koç Topluluğu Çevre Politikası
Koç Holding için belirlenmiş olan Çevre Politikası; "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm süreçlerde;

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
• Koç Topluluğu şirketlerindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
taahhüt etmektedir.

Koç Holding ve Topluluk şirketleri çevre yönetim çalışmalarını üç temel alana odaklamaktadır.
Topluluğa bağlı tüm şirketler,
• Faaliyetlerinden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve biyoçeşitliliğin korunmasını hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütür.
• Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip eder, “çevre dostu ürünler” geliştirerek bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirir.
• Başta çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütür;

Topluluk genelinde çevre yönetimi, Koç Holding’den başlayarak Topluluk şirketlerinin faaliyet merkezlerine uzanan bir organizasyonla yönetilmektedir. Çeşitli organlar oluşturularak, çevre yönetim organizasyonunun sevk ve idaresinin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Koç Holding nezdinde çevre yönetiminin en üst düzey karar organı Koç Topluluğu Çevre Kurulu’dur. Topluluk şirketlerinin çevre, enerji ve sürdürülebilirlik uzmanlarının katılımıyla oluşturulan Kurul, uzun vadeli çevre yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulmasından sorumludur. Mevcut en iyi uygulama örneklerinin Topluluk şirketleri arasında paylaşılması, çevre mevzuatı değişikliklerine uyum çalışmalarının yürütülmesi, çevre eğitim çalışmalarının organize edilmesi ve Topluluk genelinde çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi Kurul’un görevleri arasında yer alır. Koç Topluluğu Çevre Kurulu nezdinde çeşitli odak konulara yönelik faaliyet ve performansın geliştirilmesi amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. Çevre Kurulu üyeleri arasından seçilen katılımcılarla faaliyet gösteren çalışma grupları ilgili konularda mevcut en iyi uygulamaların tanımlanıp yaygınlaştırılmasını, ortak çalışmalar yoluyla sinerjinin artırılmasını ve iyileştirme planlarının oluşturulmasını amaçlar. Raporlama döneminde Su, Toprak, Entegre Çevre İzinleri, Atık Yönetimi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Sera Gazları, Biyoçeşitlilik alanlarında faaliyet göstermek için çalışma grupları oluşturulmuştur. İhtiyaçlara göre çalışma grupları yapısı güncellenmektedir.

Koç Topluluğu Çevre Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli stratejik planlar, şirketler tarafından hedeflere dönüştürülerek şirket üst yönetiminden başlayacak şekilde organizasyon geneline yaygınlaştırılır. İlgili birimlerin çalışmaları sayısal performans göstergeleri aracılığıyla değerlendirilir. Koç Topluluğu Çevre Kurulu, raporlama döneminde 2020 yılına kadar geçerli olacak bir uzun vadeli stratejik plan oluşturmuştur. Hazırlanan stratejik plan doğrultusunda Koç Topluluğu şirketlerinden tesis çevre yönetim sistemlerinin ISO 14001 ve ISO 50001 gibi uluslararası standartlar çerçevesinde belgelendirilmesi, enerji ve su verimliliği alanında en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi, sıfır atık düzeyine ulaşılmasına yönelik çalışmaların başlatılması, yeşil satın alma ve çevre dostu ürün uygulamalarının hayata geçirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve çevre bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.

Topluluk Çevre Kurulu tarafından belirlenen anahtar performans göstergeleri çerçevesinde her yıl performans değerlendirme raporları hazırlanarak Koç Holding üst yönetimine sunulmaktadır. Diğer taraftan Denetim Grubu tarafından politika ve performans bazında gerçekleştirilen periyodik denetim sonuçları şirket üst yönetimine sunulmaktadır. Çevre Kurulu’nun da katkısı ile Denetim Grubu tarafından yapılan denetimler dışında, Topluluk şirketlerinin çevre politika ve performansı şirket içi ve bağımsız denetim süreçlerine de tabi tutulmaktadır. Bu denetimler sonucunda elde edilen gelişim noktalarına yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Çevre Denetimi sonrasında tespit edilen eksiklikler üçer aylık ara raporlarla takip edilmekte ve şirketlerin o yıla ait hedef kartlarına da yazılarak iyileştirmenin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Topluluk şirketlerinin çevre yönetim sistemleri başta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlara dayanmaktadır. Periyodik dış denetimlerle bu sistemler belgelendirilerek uygulama güvenilirliği sağlanmaktadır. 2015’te rapor kapsamındaki Topluluk şirketlerine bağlı 82 tesisten 79’u ISO 14001 sertifikasyonu kapsamındadır. Sertifikasyon kapsamı, 2014 yılında %89 iken 2015’te artırılarak %96’ya ulaşmıştır. ISO 14001 dışında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardı, ISO 14064-1 Sera Gazlarının Hesaplanması ve Denetim Sistem Standardı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Standardı, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Standardı, EFQM, 6 Sigma, TPM Toplam Üretken Bakım metodolojileri Topluluk şirketlerinde yaygın kullanım alanı bulan metodolojilerdir.

Diğer taraftan ISO 28001 ve CIPS gibi Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi standartları, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, BSCI ve SEDEX gibi sosyal sorumluluk sistemleri Topluluk şirketlerinde kullanılan standartlardır. Topluluk şirketleri, kendi sektörlerine yönelik belirlenmiş ya da genel kabul görmüş, yerel ya da uluslararası ürün ve süreç kalite standart ve normlarına, ürün bilgilendirme ve etiketlendirme uygulamalarına uyum göstermektedir. Örneğin REACH, RoHS, EuP ve WEEE gibi yasal düzenlemeler dayanıklı tüketim sektöründe takip edilen ve ürünlerin çevresel niteliklerini belirleyen düzenlemelerdir. Topluluk şirketleri çevre yönetimi faaliyetlerini ve elde ettikleri başarıları şirketlerinin üst yönetimi yanında Koç Holding üst yönetiminin de bilgisine sunarlar. Diğer taraftan bu bilgiler başta sürdürülebilirlik raporları olmak üzere çeşitli araçlarla ilgili paydaşlarıyla paylaşırlar.

Koç Topluluğu şirketleri, çevre risklerini tedarikten, lojistiğe, satıştan ürün ve hizmetlerin tüketim sürecine uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele alarak etkilerin değer zinciri genelinde azaltılmasına odaklanırlar. Bu nedenle Topluluk şirketleri, tedarikçilerinin de kendileriyle özdeş çevre politikaları ve yönetim anlayışını benimsemelerini beklemekte, tedarikçi denetim metodolojilerinde çevre yönetim kriterlerine yer vermekte ve kapasite gelişim çalışmaları yürütmektedir. Raporlama döneminde Topluluk şirketlerinin aktif tedarikçilerinin %13’ü çevre yönetim kriterleri kapsamında denetime tabi tutulmuştur. Diğer taraftan tedarikçi şirketlerin personeline verilen çevre eğitimleri de toplam 41.564 kişi x saate ulaşmıştır. Topluluk şirketleri, çevre yönetimi çalışmaları çerçevesinde çalışanlarının, iş ortaklarının ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Bu kapsamda Topluluk şirketleri 2015 yılında 700 bine yakın kişinin katılımıyla 3,2 milyon kişi x saat üzerinde çevre eğitimi gerçekleştirmiştir. Topluluk şirketleri tarafından 2015 yılında çevre yönetimi ve eğitim çalışmalarına 65 milyon TL üzerinde ve çevre performansını geliştirmek üzere gerçekleştirilen yatırımlara 177 milyon TL olmak üzere 242 milyon TL üzerinde kaynak aktarılmıştır. Bu harcama ve yatırımların 200 milyon TL üzerindeki bölümü Tüpraş tarafından gerçekleştirilmiştir. Topluluk şirketlerinin 2015 yılında gerçekleştirdiği 1,3 milyar TL tutarındaki Ar-Ge harcamasının büyük bir bölümü de ürünlerin ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltıcı çalışmalara aktarılmıştır.

Topluluk çevre stratejisinin en önemli unsurlarından biri olan çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 2014 yılından itibaren Koç Holding CEO’sunun ev sahipliğinde Dünya Çevre Günü organizasyonu gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Her yıl belirli bir çevre konusuna odaklanan organizasyonun 2015 yılı için teması “iklim değişikliği” olarak belirlenmiştir. Organizasyon çerçevesinde çok sayıda uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda iklim değişikliği konusunda müzakere süreci ve Türkiye’nin bu süreçteki yeri, iklim değişikliği rejiminin dinamik yapısı ve iklim değişikliğine çözüm üretme sürecinin beraberinde getirdiği fırsat ve tehditler gibi konular ele alınmıştır.

* Bu sayfada kullanılan veriler 2015 Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu'na paralel şekilde Topluluk çalışanlarımızın %78'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %87'sini temsil eden şirketleri kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporlarından ulaşabilirsiniz.