Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linkscevre-koruma
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik Çevre Dostu Uygulamalar Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi

Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi

Dünya genelinde ekosistemlerin bozulması ve biyolojik çeşitlilik kaybı, insan faaliyetleriyle ilişkilidir. Öte yandan biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin sağladıkları hizmetler, ekonomik ve sosyal kalkınma, insan refahı ve küresel sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Bu anlamda biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların akılcı kullanımının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz. 2015 yılında kabul edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sudaki Yaşam (Hedef 14) ve Karasal Yaşam (Hedef 15) bu alandaki uluslararası çerçeveyi tanımlamaktadır.

Koç Topluluğu şirketleri, çevre yönetim sistemleri kapsamında gerçekleştirilen risk tespit ve önleme çalışmalarıyla çevresel etkilerini çok boyutlu biçimde takip eder, koruma ve iyileştirme planları oluşturur. Bu kapsamda, Koç Topluluğu Çevre Kurulu, 2016-2017 yıllarında biyoçeşitlilik yaklaşımını belirlemek ve eylem planı oluşturmak amacıyla biyoçeşitlilik konusunda uzman bir sivil toplum kuruluşu olan Doğa Koruma Merkezi’yle birlikte çalışmıştır. Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerin ve bölgelerin biyoçeşitlilikle olan ilişkisi incelenmiş ve önceliklendirme çalışması yapılarak bir biyoçeşitlilik eylem planı hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Koç Topluluğu faaliyet gösterdiği alanlarda doğal kaynakların kendi kendini yenileme kapasitesini korumak amacıyla biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedefler.

Koç Topluluğu, bu noktadan faaliyetlerini gerçekleştirirken ekosistemler ve oluşturan unsurları, habitatları, nitelik ve nicelik açısından ekosistem hizmetlerini, nesli tehlike altındaki türler ve endemik türler başta olmak üzere tüm türleri, arazi bozulumunu önleyecek şekilde, doğal ekosistemlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini korumaya ve geliştirmeye odaklanır.

Koç Topluluğu, faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini Politika ve Strateji, Planlama, Operasyon ve İşletme, Kapasite Geliştirme olmak üzere 4 ana başlıkta yönetir.

Politika ve Strateji
• Doğal kaynak kullanımının Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi uygunluğunun sağlanması,
• Biyoçeşitlilikle ilişkili unsurların iş stratejilerine entegre edilmesi,
• Sektörlere özel uluslararası sertifika ve etiket standartlarına mümkün olduğunca uyulması,
• Sektördeki son gelişmelerin ve teknolojilerin takibi için ulusal ve uluslararası sektörel platformlara dahil olunması,
• İlgili tüm ulusal mevzuata uyulması ve ilgili ulusal strateji ve eylem planlarına katkı sağlanması,

Planlama
• Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin planlama aşamasından başlayarak her aşamada göz önünde bulundurulması,
• Kurulacak yeni tesislerin alan seçiminin, biyolojik çeşitlilik unsurları göz önüne alınarak yapılması,
• Kurulacak yeni tesislerin etkilerinin en aza indirilmesi için bölgedeki biyolojik çeşitlilik unsurlarının ve ilgili paydaşların katılımıyla koruma yaklaşımlarının tespit edilmesi,
• Koruma çalışmalarının sağlayacağı faydaların yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte ele alınması,
• Doğal kaynakların kullanımı sırasında, doğal kaynakların bundan zarar görmemesi, orta ve uzun vadede içinde bulunduğu süreçlerle birlikte varlığını bozulmadan devam ettirmesinin sağlanması.

Operasyon/İşletme
• Biyolojik çeşitliliğin korunmasının Koç Topluluğu’nun tüm Çevre Yönetim Sistemleri’ne dahil edilmesi,
• Biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi amacıyla önlem ve azaltım faaliyetlerinin önceden planlanması ve uygulanması,
• Koç Topluluğu faaliyetlerinin bulunduğu alanlarda düzenli biyolojik çeşitlilik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Kapasite Geliştirme
• Biyolojik çeşitlilik risklerinin daha iyi anlaşılması ve bu risklerin daha iyi yönetilebilmesi, için kapasite geliştirmek amacıyla akademi, sivil toplum örgütleri ve yerel topluluklar dahil ilgili tüm paydaşlarla bilgi paylaşımı,
• Biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi hakkında tüm çalışanlar, paydaşlar ve son kullanıcılar arasında farkındalığı arttıracak sosyal bir kültürün oluşumu,
• Biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair önlem ve yaklaşımların tedarikçiler tarafından da benimsenmesi,
• Biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Koç Topluluğu çalışanlarının ilgili eğitim ve gönüllülük faaliyetlerine dahil olunması

Koç Topluluğu biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında Topluluğa yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planı, şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler ve coğrafya göz önünde bulundurulmuştur. Önceliklendirme çalışması kapsamında Ford Otosan’da bir pilot çalışma başlatılmıştır.

Ford Otosan Biyoçeşitlilik Çalışmaları
Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları sahasında yaptığı çalışmalar sonucunda biyoçeşitlilik bakımından ilginç bir nitelik kazandı. Fabrika sahasında depremden sonra oluşan 22.000 m2 genişliğinde bir doğal sulak alan bulunmaktadır. Diğer taraftan önceki yıllarda TEMA Vakfı ile çöküntü sahasının rehabilitasyonu ile oluşturulan 34.780 m2 genişliğindeki park da biyoçeşitlilik çalışmasında yer aldı. Endüstriyel tesislerin yoğun olduğu bir bölgede konumlanması nedeniyle bu alan İzmit civarında göçmen kuşların konaklayabildikleri tek haline geldi. Bu nedenle, söz konusu alanı biyoçeşitlilik değeri açısından korunmasının önemli olduğunu düşünerek üretim faaliyet alanlarından izole edildi. 2016 yılında alanında uzman bir STK olan Doğa Koruma Merkezi’yle birlikte çalışarak bir biyoçeşitlilik izleme haritası oluşturuldu. Bu kapsamda fabrika sahasında bitki ve kuş envanter çalışmaları başlatıldı. Gerçekleştirilen ilk kuş araştırma çalışması sonunda 45 adet kuş türünün fabrika alanları içerisindeki varlığı ortaya koyuldu. ÇED raporunda belirlenen 7 kuş türüyle karşılaştırıldığında sulak alanın korunmaya alınmasıyla birlikte kuş türünde artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu türlerden Elmabaş Patka’nın (Aythya ferinaI) IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan nesli tükenmekte olan bir tür olması koruma faaliyetlerin önemini artırdı.

Koç Topluluğu şirketlerinin çevre geliştirme uygulamaları kapsamında bulunan ağaçlandırma çalışmaları sürdürülebilirlik performansı değerlendirme sistemi ve çevre yönetimi dahilinde yürütülmektedir. Topluluk şirketleri her yıl çalışanlarının da katılımının sağlandığı ağaçlandırma çalışmaları yürütürken Topluluk düzeyinde dönemsel olarak düzenlenen kampanyalarla şirketlerin duyarlılığı canlı tutulmaktadır. Topluluk ve şirket düzeyinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında proje ortağı olarak TEMA Vakfı ile birlikte hareket edilmektedir. Hayata geçirilen projelerle her yıl binlerce fidan dikilerek yeni orman arazileri oluşturulmakta ya da tahrip olmuş orman arazileri rehabilite edilmektedir. Ağaçlandırma uygulamaları fiziki olanaklara ve izinlere tabi olduğundan dikilen ağaç sayıları yıllar arasında farklılıklar gösterebilmekle birlikte Topluluk şirketlerinin duyarlılıklarını koruyarak ağaçlandırma proje olanaklarını değerlendirmeleri beklenmektedir.

Ülkem İçin Ormanları
Ormanlar sera gazı salınımının zararlı etkilerini yok etmede, bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği etmesiyle biyoçeşitliliğin korunmasında önemli rol oynamakta. İnsan nüfusundaki artış, üretimde artan hammadde ve arazi ihtiyacı gibi sebeplerle bilinçsizce yok edilen orman arazilerinin eksikliği bugün daha da fazla hissedilmekte. Koç Holding, ekosistem dengesinin korunması ve özellikle iklim değişikliği risklerinin engellenmesi konusunda, ormanlık alanların korunması ve arttırılmasının önemine olan inançla ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirmekte. Koç Holding ve Topluluk şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, 2008 yılında Türkiye'nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEMA Vakfı işbirliği ile "Ülkem İçin Ormanları" oluşturmak adına hayata geçirilen kampanya sayesinde büyük bir ivme kazandı. 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen 63.952 fidan dikimi sayısı bugüne kadar 1.084.000 fidan olarak gerçekleşti.


 

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.