Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Skip Navigation Linksiklim-degisikligi-ve-emisyon-yonetimi
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik Çevre Dostu Uygulamalar İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi

İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi

Bilim insanları, uluslararası organizasyonlar ve karar vericiler iklim değişikliğinin, günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğu konusunda fikir birliğine varmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde ve küresel ölçekte bir anlaşmaya varılmasıyla iklim değişikliği, şirketlerin de iş süreçlerine hızla entegre olmaya başlamıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu’nda, iklim değişikliği son üç yıldır küresel ekonomiyi en çok etkileyecek ilk üç risk arasında yer alırken, 2016 yılından bu yana birinci sıraya yükselmiştir.

Koç Topluluğu, iklim değişikliği konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Buna göre, Koç Topluluğu’nda iklim değişikliğine dair risklerin ve fırsatların değerlendirildiği stratejik yaklaşım, 10. Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması gibi ulusal ve uluslararası düzeyde ilerlemelere uygun şekilde geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Koç Topluluğu’nda iklim değişikliği, bu stratejik yaklaşım doğrultusunda Koç Holding’ten Topluluk şirketlerine yaygınlaştırılarak yönetilmektedir. İklim değişikliği konusunun koordinasyonu, çevre yönetiminin en üst düzey karar organı olan ve çevre, enerji ve sürdürülebilirlik uzmanlarının katılımıyla oluşturulan Koç Topluluğu Çevre Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede, topluluk şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen SWOT analizinin sonucunda oluşturulan Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi, iklim değişikliği konusunun yönetiminin temel dayanağını oluşturmaktadır. Topluluk şirketleri bu stratejiyi iş süreçlerine entegre ederek ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerekliliklerini dikkate alarak hareket planları oluşturmaktadır.

Koç Topluluğu, iklim değişikliğini doğal hayatın yanında sosyal ve ekonomik hayat üzerinde de ağır etkiler oluşturabilecek önemli bir risk olarak değerlendirmektedir. İklim değişikliğinin etkileri ile birlikte hem etki azaltımı hem de uyum için yeni hizmet, ürün ve iş modellerine de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu ihtiyaçları destekleyen finansal araçların, ürünlerin ve hizmetlerin sunulması iş dünyası için birtakım fırsatları beraberinde getirmiştir. İş modelleriyle ve yeni nesil ürün ve hizmetleriyle çözümün parçası olmayı kabul eden şirketler gelecekte de varlıklarını ve gelişimlerini sürdürebilecektir. Bu sebeple, Koç Topluluğu için iklim değişikliği ile mücadele, önemli bir çalışma ve yatırım alanı fırsatı olarak nitelendirilmektedir.

İklim değişikliği, etkin çözüm üretilebilmesinin ilgili tüm aktörlerin eşgüdüm içinde çalışılmasına bağlı olan bir sorundur. Bu bilinçle hareket eden Koç Topluluğu, şirket içi çalışmalarının yanında toplumun dikkatini konuya çekmek ve ilgili taraflarla ortak çözüm üretmek için farklı platformlarda da öncü roller üstlenmektedir. 2011 yılından bu yana, Koç Topluluğu ve Türk iş dünyası ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Uluslararası ölçekte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) süreçleri takip edilerek İklim Değişikliği Taraflar Konferanslarına katılım sağlanmaktadır. Ulusal ölçekte ise BMİDÇS kapsamında yürütülen niyet edilen ulusal katkı çalışmalarına katkı sağlanmıştır ve STK’lar tarafından yürütülen iklim değişikliği çalışmalarına destek olunmaktadır. TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu dönem başkanlığı, Koç Topluluğu üst düzey yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Çalışma Grubu, ülkemizde çevre politikalarının geliştirilmesine ve bu politikalar kapsamında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasına destek vermektedir. Çalışma Grubu ayrıca, yapılan düzenlemelerin etkili uygulanmasına yönelik değerlendirme ve araştırmalar yürütmekte, ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda öneriler sunmaktadır. Bu çerçevede, 2016 yılı sonunda Çalışma Grubu Koç Holding’in de desteğiyle “Ekonomi Politikaları Perspektifinden İklim Değişikliğiyle Mücadele” adlı raporu yayımlamıştır.

Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi, ürünler, teknoloji, iş birlikleri ve paydaş ilişkileri olmak üzere dört ana başlıkta ele alınmaktadır.

Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi:
ÜRÜNLER
Üretilen ve tüketilen ürün olarak değerlendirilmiştir.
• Koç Topluluğu, ürünlerin çevre üzerinde etkisini azaltmaya odaklanarak çevre dostu ürünler üretecektir.
• Ar-Ge çalışmaları ile desteklenen yeşil ürünlerde çeşitliliği arttıracak ve düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine katkı da sağlayarak sektörde ilklere öncülük edecektir.
• Çevreye duyarlı alternatif ürünlerin ikame edilerek kullanımına öncelik verecektir.

TEKNOLOJİ
Teknoloji başlığı altında üretim, hizmet ve operasyon süreçlerinde geliştirilebilecek alanlara değinilmiştir.
• Koç Topluluğu, operasyon, üretim ve hizmet faaliyetlerini yönettiği süreçlerde, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanacak ve bu konudaki projeleri önceliklendirecektir.
• Binalarda enerji verimliliği çalışmaları yaparak, sürdürülebilir uygulamaların günlük hayata entegre edilmesini sağlayacaktır.
• İklim değişikliğine ve çevreye duyarlı, enerji verimli, en iyi ve en yeni teknolojileri analiz ederek süreçlerine uyumlu hale getirecektir.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıracak ve yatırım çalışmaları yapacaktır.
• Emisyon ticareti konusunda fırsat ve riskler değerlendirilecektir.
• İklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklardan su kaynaklarının azalması ve maddi olarak değerlenmesi konusuna önlem olarak atık su geri kazanım projelerini geliştirerek devam edecektir.
• Uluslararası standartları ve yönetim sistemlerini uygulayarak çevresel risklere proaktif yaklaşılması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.

İŞ BİRLİKLERİ
Sanayi, devlet kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörel iş birlikleri detaylandırılmıştır.
• Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği alanlardaki süreçlerde, çevre yönetimi unsurları hakkındaki yasal ve sektörel düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesinde, politikaların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olarak iş birliği yapacaktır.
• İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında, ulusal ve uluslararası hedefleri, taahhütleri, stratejileri ve politikaları takip etmek amacıyla, ilgili platformlara katılım sağlayıp aktif rol oynayacaktır.
• Teknolojik ve operasyonel iş süreçlerinin inovatif yaklaşımla geliştirilmesi çerçevesinde Koç Üniversitesi başta olmak üzere, diğer üniversiteler ve Araştırma Geliştirme Merkezleri ile birlikte çalışmalarda bulunacaktır.
• Düşük karbon ekonomisi ile uyumlu yaratıcı, yenilikçi yeni iş alanları ve iş modelleri geliştirilmesi için inovatif çalışmalarda bulunulacaktır.
• Sürdürülebilirlik yönetim planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanması konusunda şirketler içerisinde organizasyonel yapılar geliştirilecektir.
• Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliği çalışmaları kısa ve uzun vadeli planlanarak ilgili kişilerin performans göstergesi olarak izlenecek ve kesintisiz iyileştirilecektir.
• Çalışanlar arasında bilincin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler ve eğitimler düzenlenecektir.

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ
Tedarikçi, müşteri, toplum ihtiyaçları yansıtılmıştır.
• Paydaşların iklim değişikliği konusunda yaklaşımları takip edilecektir.
• Tedarikçilerin, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik teknik destekte bulunulacaktır.
• Satın alma sisteminde “Yeşil Satın Alma Kriterleri” göz önünde bulundurularak uygulama yapılacaktır.
• Sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik son kullanıcıların farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.
• İklim değişikliği konusunda toplumsal bilince katkı anlamında aktiviteler yapılacaktır.
• Koç Topluluğu, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet gösterdiği konumlarda sera gazı emisyonu hesaplarının yaygınlaştırılması için çaba gösterecektir.


 

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Koç Holding Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.