Bilgilendirme politikası

Bilgilendirme politikası

AMAÇ
Bilgilendirme politikasında amaç, topluluk stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Koç Holding A.Ş.’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Koç Holding A.Ş.’ne ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.
Koç Holding A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

SORUMLULAR
Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR
Yöntem ve Araçlar
SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Koç Holding A.Ş. kamuyu aydınlatma amacıyla bilgilendirme politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanır:
· KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu
· KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları
· Kurumsal internet sitesi (www.koc.com.tr)
· Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
· Yatırımcı toplantıları
· SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
· Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
· T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
Sözcüler
İlke olarak, Koç Holding A.Ş. adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO, CFO veya Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü tarafından yapılır.
Ayrıca, Finans Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve CFO, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticilerinden oluşan Yatırımcı İlişkileri Birimi, Koç Holding A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Koç Holding A.Ş. adına iletişimde bulunabilir.

Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları
Koç Holding A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.
Koç Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcısı için yarattığı katma değerin pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını teminen Koç Holding A.Ş. üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri, aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru/cevap çizelgeleri, özet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.
Yıl boyunca kendisine gelen tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri düzenli olarak Türkiye’de ve yurtdışında organize edilen konferanslara katılmakta ve ayrıca yatırımcılarla birebir bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir. Bu toplantılara belli aralıklarla CEO ve CFO’nun da katılımı söz konusu olmakta; böylece pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların üst yönetimle iletişimi daha etkin hale gelmektedir. Finansal iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen üçer aylık dönemler itibariyle finansal sonuçların sunumları hazırlanmakta ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü, Finansal Raporlamadan Sorumlu Finans Koordinatörü ve belli aralıklarla CFO ve/veya CEO’nun da katılımıyla analist toplantıları ya da telekonferanslar düzenlenerek yatırımcı ve analistlerden gelen muhtemel sorular yanıtlanmaktadır.
Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin gerek Türkiye ekonomisine gerekse Koç Topluluğu’na dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır. Faaliyet raporları ve internet sitelerinin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Zaman zaman analist raporları, raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara tek taraflı olmayan farklı görüş açılarını sunabilmek adına internet sitesinde yayınlanır. Koç Holding A.Ş., analist raporlarını ve ya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak veya onaylamak sorumluluğunda değildir; ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece analist raporlarında yer alan kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla analist raporlarını yayınlanmadan önce kontrol edebilir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin öncelikli amacı şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Bir yandan şirketin yatırım mesajları pay sahiplerine iletilirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime iletilmesi amacıyla periyodik olarak raporlamalar yapılmaktadır. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır.
 
 
ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR
Sorumluluk
Koç Holding A.Ş. özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Baş Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon içinde Finans Başkanlığı yetkili ve sorumludur.
Özel durum açıklamaları ilke olarak CEO ve CFO tarafından imzalanarak KAP’a gönderilir ve şirket internet sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi
Koç Holding A.Ş. idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Koç Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Koç Holding A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Koç Holding A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler Şirket’in ana ortağının yönetim kurulu üyelerinden ve Koç Holding yetkililerinden CEO, Başkanlar, Direktörler, Baş Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreterden oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişileri tanıtıcı bilgiler güncel olarak Koç Holding A.Ş. internet sitesinde ilan edilmektedir.

Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür
Takip Mekanizması
Koç Holding A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri Birimine ve Kurumsal İletişim Birimine yönlendirilmektedir. Ayrıca abone olunan Reuters veri yayın kanalında Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan haberler de takip edilmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
Koç Holding A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.
Koç Holding A.Ş. tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:
a. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.
b. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
c. İlke olarak Koç Holding A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Koç Holding A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Birimi tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.
d. İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Koç Holding A.Ş. hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
e. Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
f. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Koç Holding A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
g. Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
İçsel bilgiye sahip Koç Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.
Genel ilke olarak, Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.
Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR
Koç Holding A.Ş.’nin finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlıbağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.
Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Koç Holding A.Ş. internet sitesinden ulaşılabilir.
Finansal tablolarda açıklanan bilgilerin yanı sıra, yatırımcıların talep ettikleri analizleri yapabilmelerini teminen, her bir finansal tablo dönemi için hazırlanan yatırımcı sunumlarında, Koç Holding A.Ş.’nin solo net nakit ve yabancı para pozisyonları gibi ilave bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Koç Holding A.Ş. finansal tablolarında konsolide edilen önemli büyüklükteki halka kapalı bağlı ortaklıklara ait özet finansal göstergelere de altı aylık dönemlerle internet sitesinde açıklanan yatırımcı seti içerisinde yer verilebilir.

FAALİYET RAPORU
Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanır. Internet sitesinden Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporunun basılmış kopyaları Koç Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri birimlerinden temin edilebilir.
Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İNTERNET SİTESİ
Koç Holding A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur. Bu bölüm yatırımcıların ve analistlerin şirket değerlemesinde ve şirketin ve hissenin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve kapsamlı şekilde hazırlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır.
Yatırımcılar site üzerinden Koç Holding A.Ş.’nin ileriki dönemlerde katılacağı konferans ve yatırımcı toplantılarını takip edebilmekte; konferansın başladığı gün itibariyle toplantı için hazırlanan yatırımcı ilişkileri sunumu internet sitesinde de yayınlanarak herkesin eş zamanlı olarak aynı bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen telekonferanslar, internet cast yöntemi ile geniş katılımlı olarak yayınlanmakta ve daha sonra telekonferansa ve sonunda yapılan soru-cevap kısmına ait tüm detayların deşifrelerine sitede yer verilmektedir. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük çoğunluğu Türkçe ve İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmeler ve geçmişe dönük bilgi ve istatistikler de internet sitesinde yer almaktadır.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP’ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Koç Holding A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Koç Holding A.Ş.’ne ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır:
· Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir.
· Açıklama, KAP’ta ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı veya gerektiğinde özel durum açıklaması ile yapılabilir.
· Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
· Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.
· Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlara sınırlı olmaksızın yatırımlar, ciro beklentileri, karlılık oranları, yurtdışı gelirler ve ihracat ile ilgili bilgilere yer verilebilir.