09.11.1999

Koç Topluluğu'nun Enerji Yatırımları Vizyonu
 

6 dk

Koç Topluluğu; Türkiye'nin enerji sorununa çözüm getirmeye katkıda bulunmak ve yeni iş sahaları açmak amacı ile enerji sektörünü 1996 yılı sonlarında stratejik sektörlerinden biri olarak belirledi ve bu sektördeki mevcudiyetini geliştirme kararı aldı.

Bu amaç doğrultusunda 1997 yılında muhtelif sayıda santral ve elektrik dağıtım şebekelerinin işletme hakkı devri (İHD) ihalelerine katıldı. 1998 tarihinde ise yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kurulacak santrallerin ihalesine iştirak etti. Koç Holding 1997 yılı sonlarında boru hattı ile doğal gaz taşımacılığı çalışmalarını başlattı. %80 verimlilikte enerji üretecek Entek Kombine Çevrim Kojenerasyon Otoprodüktör santralinin temelini 1997 yılı sonlarında attı. Bu çalışmalar sonucu Koç Topluluğu kendi ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu 110 MW'lık Entek Otoprodüktör Santrali'nin dışında şu santralları işletecektir.

Santralların dışında, daha önceden Koç Topluluğu'nun madencilik şirketi olan Demir Export tarafından işletilen Kangal kömür sahasının yanı sıra, Seyitömer ve Tufanbeyli kömür sahalarının da işletmeciliğine hak kazandı. Santral ve maden sahalarında yapılacak çevre ve iyileştirme yatırımları ile;
- Santrallarde halihazırda oluşan her türlü atık standartların izin verdiği düzeye indirilecektir.
- Santralların atıl duran kapasiteleri kullanılmaya başlanılacaktır.
- Türkiye'nin Enterkonnekte sistemi ile uyumlu/kaliteli üretim yapılacaktır.

Enerji konusunda bir diğer faaletimiz ise, Türkmenistan'dan Hazar geçişli, Azerbaycan-Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelmesi planlanan doğal gaz boru hattı çalışmalarına katılmak olmuştur. 1999 ortalarından itibaren Koç Topluluğu Türkiye'ye alternatif kaynaklardan uzunca, güvenilir gaz sağlayacak, boru hattı projelerini geliştirme amacı ile bu projelere öncülük etmeye başladı, kadrosunu güçlendirdi; enerji sektörü içinde yeni bir alt saha daha açtı. HEDEFLER Topluluğun, Elektrik üretimi konusunda bundan sonraki hedefi, Türkiye'nin 2005-2010 yılında erişmesini planladığı toplam 30000 MW'lık kurulu gücün % 10'unu üretiyor olmaktadır. Bunun için şu anda varılan ve ağırlığını kömür santrallarının teşkil ettiği kapasiteyi, doğal gazlı santrallarla iki katına çıkartmaktadır. Diğer bir ifade ile 2005- 2010 yılları için 3000 MW'a ulaşmaktadır. Diğer önemli bir topluluk hedefi ise; Türkiye'nin doğal gaz kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak, Türkiye'ye ucuz, kesintisiz doğal gaz temin edebilecek doğal gaz projelerini gerçekleştirecek konsorsiyumlarda yer almak, öncülük etmek ve bu projeleri geliştirmektir. Ayrıca elektrik ve doğal gazın nihai tüketiciye dağıtımı, topluluğun orta ve uzun vadeli hedefleri arasındadır. Hükümet Tahkim ile ilgili anayasal sınırlamayı kaldırmıştır. Şu anda bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapacak olan "uyum yasaları" nın Meclis'ten geçmesi beklenmektedir. Bu yasalarla beraber Türkiye'deki her türlü santral, boru hattı, dağıtım hattı, ulaştırma vb. projelere uluslararası piyasalardan finansman temini kolaylaşacaktır. Enerji sektörü olsun ya da olmasın her türlü özelleştirme vb ihalelere katılacak firmalar finansman, kadro, bilgi birikimi, teknik kapasite yönü ile ön elemeden geçirilmelidir. Özelleştirme sürecine giren kömür santralları gibi, doğal gaz santrallarının da ihalesi bir an önce yapılmalıdır. İdare ile yapılacak anlaşmalardaki bürokratik sorunlar giderilmeli, işler hızlandırılmalıdır.

UNUTMAMAK GEREKİR Kİ SADECE KÖMÜR SANTRALLARININ İŞLETME HAKKI DEVRİ İLE DEVLETE 1 MİLYAR $'IN ÜZERİNDE KAYNAK YARATILACAKTIR.

Koç Topluluğu'nun gerek santral, gerek diğer enerji yatırımlarındaki ana prensibi
 Dünya Bankası ve Türk Çevre mevzuatı ile uyumlu üretim yapmak;
 En yüksek verimlilikte üretim yapmak;
 Maximum kapasite kullanım oranında üretim yapıp, atıl kapasiteyi işler ve verimli kapasite haline getirmektedir.
 Dolayısıyla nihai tüketiciye (konut/sanayi vs.) bol ve ucuz elektrik temin etmektedir. Örneğin termik santrallarda halihazırda % 60'lar düzeyinde olan kapasite kullanım oranını, % 90'lara çıkartmayı taahhüt ediyoruz
 Koç Holding bunun için sadece kendi bilgi ve finans birikimi ile yetinmeyip enerji konularında uzmanlaşmış, dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar yapmaktadır.
 NSP-NRGENERGY, INC.; 15 Ülkede; 170 santral işletmesi gücü olan dünyanın en büyük özel üretim/dağıtım şirketlerinden biri (ABD)
 Peabody Holding Company, INC.; Dünyanın en büyük özel kömür şirketi (ABD) Snet; Fransız Devlet Elektrik üretim/dağıtım ve kömür şirketi.

 Ayrıca Petrol ve gaz sektöründe birçok uluslararası firmalarla ortaklık görüşmeleri yürütülmektedir. Koç Topluluğu'nun, konsorsiyum olarak bugüne kadar aldığı enerji işlerinin toplam yatırım tutarı 1 milyar 200 milyon $'ın üzerindedir. Bu miktarın 325 milyon $'ı yani yaklaşık % 30'u doğrudan devlete ödenecek olan devir bedeli, gerisi yeni santral, iyileştirme ve çevre yatırımlarından oluşmaktadır. Bu yatırımların % 70 civarı kredi, gerisi özkaynaktan karşılanacak olup, yabancı piyasalardan sağlanacak uygun koşullu ve uzun vadeli kredilerin toplamı 800 milyon $'a ulaşmaktadır. Koç Topluluğu olarak enerji sektöründe de, Türk toplumuna en vasıflı ve en sağlıklı hizmet için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin enerji sorunlarına yönelik başlatılan çalışmaların ayrılmaz bir parçasıyız.