09.05.2000

Koç Topluluğu 4.Basın Ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantısı
 

24 dk

Koç Topluluğu'nun 2000 yılının ilk üç ayına ait finansal bilgilerini, önümüzdeki üç aya
yönelik hedeflerini, organizasyon yapısındaki değişiklikleri ile çevre politikası ve
planlarını içeren Sayın Temel Atay, Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Bülent Gönç ve
Sayın Koray Eti'nin basına vermiş oldukları bilgiler aşağıdadır.
Temel Atay: Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Topluluk
Yönetim Komitesi Başkan Vekili
Dünyada en zor şeylerden biri bildiğiniz gibi gelenek oluşturmaktır. Bizim basın ve
basın aracılığı ile kamuoyunu Koç Topluluğu hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde
bilgilendirme toplantılarımızın bir gelenek haline geldiğini artık söyleyebileceğimizi
düşünüyorum.
Son bir yıllık süre içinde bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz Basını ve Kamuoyunu
Bilgilendirme Toplantısı'nda, ilk üç toplantıda olduğu gibi, yine karşılıklı içtenlik ve
açıklık anlayışı içinde "gündemdeki tüm faaliyetlerimizi sizlerle paylaşacağız."
Bir önceki Basın Toplantımız'da sizlere 2000 yılına ilişkin hedeflerimizi anlatmıştık.
Bugün ilk üç aylık finansal sonuçlara bakacağız. Birazdan her zaman olduğu gibi Mali
Grup Başkanımız Nevzat Tüfekçioğlu Bey, ayrıntılı tabloları sizlerle paylaşacak.
Yine gelenek haline gelmiş akışımız içinde yeni bir konuyu dikkatinize sunacağız.
Hafızamızı şöyle bir tazeleyecek olursak, bundan önceki toplantılarda sırasıyla;
Enerji, Bilgi Teknolojileri ve Tüketim Gruplarımız ile ilgili konuları ve gelişmeleri
sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü konumuz ise ilginizi çekeceğini tahmin ettiğimiz Koç
Topluluğu' nun çevre politika ve uygulamaları olacak. Topluluğumuz'un Çevre
Koordinatörü Koray Eti bey, Topluluk ve bağlı şirketlerin bu konudaki çalışmaları
hakkında sizleri bilgilendirecek.
Çevre kirliliği ülkemizde ve dünyada gelişen yeni yaşam koşullarında en önemli
sorunlardan biridir. Türkiye bu konuda çok dikkatli davranmalıdır. Ekolojik dengeyi
düşünmeksizin, yani doğanın yapısına ters ve sanayide sadece ekonomik verimliliği
hedefleyen yatırımlar yapmak, gelecekte telafi edilmesi mümkün olmayacak zararlara
yol açabilir.
Biz de Koç Topluluğu olarak 1980'li yıllardan bu yana konuya gösterdiğimiz duyarlılığı
sizlerle paylaşmak ve kamuoyunun "sürdürülebilir yaşam" konusuna dikkatini çekmek
istedik.
Küçük büyük tüm sanayicilerimizin Türkiye'nin geleceği için çevreye yatırım
yapmaları ve ülkemizin toprak, hava, su gibi doğal kaynaklarının harap edilmemesine
çaba göstermeleri gerekir. Kalkınma ve gelişme, ülkemizi en ileri ülkeler seviyesine
yükseltmek için gerekli, ancak yeterli değildir.
Topluluğumuz ile ilgili sonuçlara geçmeden önce ülkemizde 2000'in ilk çeyreğinde
meydana gelen önemli gelişmeleri sizinle birlikte gözden geçirmek istiyorum.
Öncelikle yüce Meclis'in geçen hafta büyük bir demokrasi örneği vererek yeni
Cumhurbaşkanımızı seçmesini mutlulukla karşılıyoruz. Bu seçimin ülkemiz için hayırlı
ve uğurlu olmasını diliyor, kendisine sonsuz başarılar temenni ediyoruz.
Ekonomik gelişmelere gelince; milli gelirde 1999'daki (-) % 6.4 ile savaş yıllarından
sonraki en büyük küçülmenin ardından, ekonomi ilk çeyrekte toparlanmaya ve
göstergeler büyüme sinyalleri vermeye başlamıştır.
Hükümetimiz IMF ile imzalanan anlaşma çerçevesinde yapısal düzenlemelere
başlamış ve bu yolda çalışmalarına hızla ve kararlılıkla devam etmektedir.
Uluslararası Tahkim Yasası çıkmıştır. Telekomünikasyon Yasası yürürlüğe girmiş,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulmuştur. Ayrıca Tarımda Yeniden
Yapılandırma ve Destekleme Kurulu da faaliyete geçmiştir.
Bu yıl için belirlenen özelleştirme hedefinin yarıdan fazlası tamamlanmıştır. Hedef 7.6
milyar $ idi, gerçekleşen 5.2 milyar $ ile bu hedefe ulaşılabileceği ve hatta geçileceği
görülmüştür. Her ne kadar bu seferki GSM lisansı ihalesini kazanamadıysak da
Hükümetin özelleştirme hedeflerine bu oranda ulaşması bizleri sevindirmektedir.
Memnunlukla görmekteyiz ki, enflasyonda düşme eğilimi başlamıştır. Özellikle
çekirdek enflasyon olarak adlandırılan özel imalat sanayi fiyat artışlarının geçen ay
%1.9 mertebesinde kalması enflasyonun önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir
düşüşe geçeceğinin önemli bir göstergesidir.
Merkez Bankası'nın para ve kur politikasını açıklamasından sonra faizlerde ciddi
düşüş kaydedilmiştir. Nominal faizler geçen yılın %140'lık seviyelerinden %30'lara
kadar gerilemiştir.
Hazine iç ve dış piyasalarda eskiye göre daha uygun şartlarda borçlanmaktadır.
Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin dış piyasalarda kredibilitesini artırmış, bunun
sonucunda da hem Standart & Poor's hem de Fitch-IBCA Türkiye'nin kredi notunu
yükseltmiştir. IMF yaptığı 1. performans değerlendirmesi sonucunda 293 milyon $'lık
kredi dilimi için onay vermiştir.
Sizlerin de çok yakından takip ettiğiniz, ancak hafızaları tazelemek gayesi ile
yukarıda özetlediğim hususlardan da anlaşılacağı üzere Hükümetimiz 2000'in ilk
çeyreğinde ekonomik alanda kararlı ve tutarlı bir politika ile olumlu sonuçlar almıştır.
İzin verirseniz bu sonuçlardan kendimize de küçük bir pay çıkartmak istiyorum.
Hatırlayacağınız gibi para ve kur politikaları başta olmak üzere Hükümetimizin
ekonomik programını destekleyeceğimizi özel sektörde herkesten önce açıklamış,
Topluluğumuz şirketlerinin bütçe ve 2000 yılı programlarını buna göre değiştirerek
uygulamaya koymuştuk. O günlerdeki tereddütlü ortamda siz de bu açıklamaya
büyük yer vermiştiniz.
Enflasyonla mücadele programını desteklemek gayesiyle gerek ücret artışlarımızı
gerekse ürünlerimizin fiyat artışlarını hedeflenen enflasyon çerçevesinde tuttuk.
Geçen zaman göstermiştir ki, bizim dışımızda da toplumun büyük çoğunluğu
enflasyonla mücadele programına sahip çıkmış ve desteğini göstermiştir. Bildiğiniz
gibi açıklanan program üç yıllık bir süreyi kapsamakta olup enflasyonla mücadelenin
aralıksız olarak ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Temennimiz odur
ki Hükümetimiz, çeşitli kesimlerden gelen veya gelebilecek olan popülist direnmelere
karşı koyarak programın uygulanmasına hiçbir taviz vermeden kararlılıkla devam
etsin. Ancak bu şekilde toplumun diğer birçok kesiminden gelen özverilerin sonucunu
enflasyonun kalıcı olarak düşmesi şeklinde görebileceğiz.
Koç Topluluğu'nun sonuçlarına gelince; ülkemizdeki bu olumlu gelişmelerden her
zaman olduğu gibi Topluluğumuz da etkilenmiştir. İlk üç aylık dönemde hedeflerimizi
tutturmuş ve hatta üzerine çıkmış olduğumuzu görmekteyiz. Satışlarımız 1999 yılının
ilk çeyreğine oranla dolar bazında %15 artarak 2.4 Milyar $'a ulaşmış, ihracatımız ise
yine %14 artışla 185 Milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunun yanısıra
Topluluğumuzun bütün şirketlerinin kâr toplamı dolar bazında %226 oranında artış
göstererek 135 milyon $'a yükselmiştir. Bu yüksek artışın en önemli sebeplerinden
biri de geçen yıl bazı şirketlerimizin yüklü zarar etmiş olması, bu yıl da bunlardan
bazılarının kâra geçmesi bazılarının da zararlarını önemli ölçüde azaltmış olmasıdır.
Size geçen toplantımızda sözünü ettiğim gibi Koç Topluluğu 2000 yılında Türkiye için
öngörülen büyümenin iki katı düzeyinde, yüzde 12 fiziki büyüme hedeflemişti.
Topluluğumuz birinci üç aylık bölümü hedeflerin üzerinde tamamlamış ve dolar
bazında veya başka bir deyişle sabit fiyatlarla %15'lik büyümeyi yakalamıştır.
Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye ekonomisi ile Koç Grubu paralellik taşımaktadır.
11 ayrı iş kolunda ve 98 şirketi ile bahsettiğim ekonomik göstergeleri gerçekleştiren
grubumuzun bu performansının ülkemizin ekonomik göstergelerinin kısa bir süre
içinde iyileşeceğinin ip uçlarını taşıdığı kanaatindeyiz. Daha önceki basın
toplantılarımızda sizlere verimliliğimizi arttırmak maksadıyla bazı şirketlerimizde
birleşmelerin gündeme gelebileceğinden bahsetmiştim. Bu politikanın uygulanmasına
yılın ilk çeyreğinde de devam ettik. Otomotiv pazarlaması konusunda faaliyet
gösteren Standard Belde ve Motör Ticaret şirketlerimizin yanısıra iki otomotiv yan
sanayi şirketimiz, Endiksan ve Takosan da birleştirilmiştir. Sinerji ve verimlilik arttıran
bu tür çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer taraftan bizi 2000'li yıllarda daha
dinamik ve daha güçlü kılacak reorganizasyon çalışmalarında da ilk üç ayda önemli
atamalar yapılmıştır. Global pazarlarda, rekabetçi konumumuzu güçlendireceğine
inandığımız ve Topluluğumuzu "gelecek yönetimi" ile buluşturmayı hedefleyen bu
atamaların bilgilerini daha önce sizlerle paylaşmıştık.
Migros'da büyük atılımlar gerçekleştiren Bülend Özaydınlı Bey Tofaş Grubu'na
Başkan olarak getirilmiştir. Koçbank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen
ve doğrudan Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışacak olan Sayın Burhan Karaçam'ın
ailemize katılması da finans dünyasındaki büyüme kararlılığımızın bir göstergesidir.
Ayrıca Koçfinans, Koç Allianz Sigorta, Koç Allianz Hayat Sigorta ve geçen hafta
kuruluşunu sizlere yine bu salonda duyurduğumuz Koç Fiat Kredi Tüketici
Finansmanı şirketlerimiz Finansman Grubu Başkanlığı'na bağlanmış, Finansman
Grubu Başkan Yardımcısı pozisyonunda görev yapan Kutsan Çelebican da bu
grubun Başkanlığına atanmıştır.
Geçtiğimiz devrede Koç Holding'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turizm ve
Hizmetler Grubu'ndan Bülent Bulgurlu, Enerji Grubu'ndan Ömer Koç, Yan Sanayi ve
Diğer Otomotiv Şirketleri'nden Selçuk Gezdur, Vakıflar'dan Evren Artam, Endüstri ve
Halkla İlişkiler'den Tuğrul Kudatgobilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi'nden Tamer
Şahinbaş sorumlu oldukları gruplarda Başkan pozisyonuna getirilmişlerdir. Yeni
kurulmuş olan Bilgi Grubumuzun içine aldığı şirketlerle birlikte Topluluğumuz'un
geleceğine şekil verme çalışmalarını hep birlikte izleyeceğiz. Bu Grubumuz Yürütme
Kurulu'nun Başkanlığına Sayın Ali Y. Koç'un getirilmesi de biraz önce sözünü ettiğim
örneklerde olduğu gibi Koç Topluluğu'nun yeni dinamik yönetim anlayışının bir diğer
göstergesidir.
Bu vesile ile bu gruba bağlı KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri şirketimizin
"INTERPRO Bilişim Ödülleri"nden, katıldığı dört ayrı kategoride, dört büyük ödülü
kazanmasını da gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. KoçSistem şirketimizin Genel
Müdürü Bülent Gönç Bey programımızın akışı içinde sizlere bu konuda kısa bir izahat
verecektir.
Bahsettiğim tüm bu organizasyonel değişiklikler Koç Topluluğu'nun deneyimli ve
profesyonel kadrolara duyduğu inancın yanı sıra Türkiye'nin geleceğine olan
güvenimizin ve bu doğrultuda yaptığımız yatırımların da bir göstergesidir.
2000 yılının ilk çeyreği göstermiştir ki;
Ekonominin çarkları ülkemizde yeniden dönmeye başlamıştır,
Türkiye'nin önü açılmıştır,
Ekonomik dengeler yerli yerine oturmaya başlamıştır,
Türkiye'nin konumu, önemi, performansı herkes tarafından kabul edilmiştir,
Daha da önemlisi, özgüvenimiz tazelenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç'un 2000 yılının ilk günlerinde
kamuoyuna açıkladığı "Müthiş bir dalga yakaladık" görüşünün gerçekleşmekte
olduğunu gurur ve keyifle izliyoruz.
Benim sizlerle paylaşacaklarım bu kadar.
Toplantımıza katıldığınız ve Topluluğumuza ait bilgileri sizlerle paylaşmamıza imkan
tanıdığınız için hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum.
Şimdi yılın ilk çeyreği ile ilgili finansal sonuçlarımızı aktarmak üzere Nevzat
Tüfekçioğlu Bey'i davet ediyorum. Toplantının sonunda sorularınızı cevaplamak
üzere diğer arkadaşlarımla birlikte tekrar karşınızda olacağım.
Nevzat Tüfekçioğlu Koç Holding A.Ş. Denetim ve Mali Grup Başkanı
TOPLULUK MART 2000 SONUÇLARI
Ülke ekonomimizin 2. Dünya Savaşından beri yaşadığı en büyük gerileme olan - 6.4
ile 1999 yılını geride bıraktık. 2000 yılına ise 25 yıllık kronik enflasyon hastalığından
çıkış için çok ciddi ekonomik tedbirlerle girdik.
Hükümetçe açıklanan genel ekonomik politikalara uyumlu programlarla 2000 yılına
başlayan topluluğumuzun 3 aylık satışları 1.3 katrilyon (2.4 milyar dolar)
gerçekleşmiş olup bu tutar 3 aylık programın % 12, geçen yılın aynı döneminden de
sabit fiyatla % 15 daha fazladır. İş birimleri itibariyle de bütün işbirimlerinde program
hedeflerinin üstünde satış yapılırken, geçen yıla göre Otomotiv Grubunda sabit fiyatla
% 24'lük artış sözkonusudur. 3 aylık 185 milyon dolarlık ihracat tutarı da geçen yılın
aynı döneminden % 14 daha fazladır.
Geçen yılın ilk üç ayına göre topluluğumuzda gerçekleşen ciddi büyüme finansal
göstergelerimize olumlu olarak yansımış olup satış kârlılığımız, faaliyet kâr marjımız,
masraflarımızın ciro ve kâr içindeki payları müsbet gelişme göstermiştir. Halka açık
olup borsada işlem gören şirketlerimizin satışları önceki yılla mukayeseli olarak
şöyledir. (Milyar TL.)
 3/2000 3/1999 Fark
%
Tofaş Fabrika 64.878 24.863 160
Tofaş Oto 60.925 28.950 110
Ford Otosan 90.470 31.119 190
Döktaş 13.213 5.375 145
Otokar 14.222 5.984 137
Arçelik 185.694 110.153 68
Beko Elektronik 49.286 25.387 94
Aygaz 79.661 37.491 112
Migros 137.434 74.742 83
Tat 9.834 5.876 67
Maret 8.399 5.507 52
Pastavilla Kartal
Makarnacılık
2.972 1.543 92
Türk Demir Döküm 18.852 9.576 96
İzocam 5.637 3.580 57
Mares 232 158 46
Toplam 741.709 370.304 100
Sözkonusu şirketlerin satışları önceki yıla göre % 100 artmıştır. Bir yıllık enflasyon
dikkate alındığında sabit fiyatla satış artışı % 20'dir. Halka açık şirketlerimizin
satışlarını dolar olarak ifade edersek 2000 yılının 1.313 milyon dolarlık satış hacmi
geçen yılın 1.083 milyon dolarlık satış hacminin de % 20 üzerindedir. Halka açık
şirketlerimizin net kârları da şöyledir. (Milyar TL.)
 3/2000 3/1999 Fark %
Tofaş Fabrika -7.498 -18.858 60
Tofaş Oto 19 -543 103
Ford Otosan -1.518 -2.973 48
Döktaş -330 205 -260
Otokar 942 -120 885
Arçelik 13.981 5.453 156
Beko Elektronik 155 666 -76
Aygaz 5.484 4.134 32
Migros 6.263 4.920 27
Tat 409 118 246
Maret 536 190 182
Kav Danışmanlık 1.973 395 399
Pastavilla Kartal
Makarnacılık
125 14 792
Türk Demir Döküm 715 -3.882 118
İzocam 163 319 -48
Mares -290 -145 100
Koç Holding 11.852 9.723 21
Toplam 32.981 -384
Geçen yılın aynı döneminde zararlı 6 şirketin 26.5 trilyon zararı diğer şirketlerin 26.1
trilyon kârı ile aynı seviyede idi. Bu yıl 4 şirketin 9.6 trilyon zararına mukabil kârlı
şirketlerin 42.6 trilyon kârları mevcuttur. 3. ayda zararlı görünen Tofaş ve Ford
Otosan'ın gerek 1999 gerekse 2000 yılındaki önemli yatırımları nedeniyle
amortisman yüklerinin (Tofaş'ta 4.9 trilyon, Ford Otosan'da 16.2 trilyon) dikkate
alınması gerekir.
Topluluk genelinde halka açık ve kapalı şirketlerin tümü itibariyle 3. Ay net kârı 135
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar rakamlarının da
etkisiyle önceki yıla göre net kâr artışı % 226 oranındadır.
3. ay sonuçları üzerine yapılan yıl sonu tahminlerine göre 3. ayda zarar gösteren
şirketlerimizin de önümüzdeki dönemde kâra geçerek 2000 yılını kârlı kapatacakları
öngörülmektedir.
Koç Holding'in kârı büyük ölçüde şirketlerin 1999 yılı kârlarından 2000 yılında
ödeyecekleri temettülere dayanmakta olup 1999 yılının olumsuz koşullarından
etkilenmektedir.
1999 yılının zor ekonomik koşullarına rağmen 1999 içinde şirketlerimiz kurum, ve
peşin vergi olarak 118 trilyon vergi ödemişlerdir. Bu tutar devletin 1999'da tahsil ettiği
kurumlar vergisinin % 7.5'u seviyesindedir. 1999 yılı kazançları üzerinden tahakkuk
eden kurumlar ve stopaj vergileri ile ek deprem vergisi toplamı ise 149 trilyon TL.dır.
Rakamlardan anlaşılacağı üzere ekonomideki olumlu gelişmelerin topluluğumuza da
müsbet şekilde yansıdığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de bu gelişmenin
devam edeceğini ümit ediyoruz.
Bülent Gönç KoçSistem Genel Müdürü İNTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLLERİ
KOÇSİSTEM, 11 AYRI DALDA VERİLEN INTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLLERİNE 4 AYRI
KATEGORİDE ADAY OLDU VE 4 KATEGORİDE DE BÜYÜK ÖDÜL ALDI.
YILIN YAZILIM PROJESİ ÖDÜLÜ
PROJE ADI: MİGROS SANAL MARKET
TÜRKİYE'DEKİ İLK ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASI.
YILIN VERİ İLETİŞİMİ PROJESİ
PROJE ADI: KOÇ.NET KATMA DEĞERLİ VERİ İLETİŞİMİ PROJESİ DÜNYA
STANDARTINDA ALTYAPI İLE ANAHTAR TESLİMİ VE YÜKSEK MÜŞTERİ
MEMNUNİYETLİ "YÖNETİLEN HİZMETLER".
YILIN HİZMET PROJESİ
PROJE ADI: HALKBANK ŞUBE OTOMASYONU PROJESİ HALKBANK'IN ÇALIŞAN
400 ŞUBE VE 13 BÜRO SİSTEMİNİN, 27 KASIM 1999 TARİHİNDEN 25 ARALIK'A
DEK YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE TEKNİK HİZMETİNİN VERİLMESİ.
YILIN İŞBİRLİĞİ PROJESİ
PROJE ADI: HALKBANK İŞBİRLİĞİ PROJESİ IBM, ELBA VE SPARK A.Ş.
KONSORSİYUMU İLE BANKA ŞUBE VE GENEL MÜDÜRLÜK YAZILIMLARININ
IBM ANA ÇATI SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YENİDEN GELİŞTİRİLMESİ VE
UYGULAMAYA KONMASI
Koray Eti Koç Holding A.Ş. Çevre Koordinatörü KOÇ TOPLULUĞUNUN ÇEVRE
POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
HEDEF VE İLKELER
"Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek
öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka ilkemizdir. Türkiye ve dünya
için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir."
ÇEVRE ÇALIŞMALARININ BAŞLANGICI
KOÇ TOPLULUĞU'NUN HEDEF VE İLKELERİNDEN HAREKET İLE;ÇEVRE
ÇALIŞMALARI;1980 'LERİN BAŞINDA YASAL YAPTIRIM ARANMAKSIZIN VE
TOPLUMSAL SORUMLULUK İLKESİ İLE O ZAMANKİ ADI ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME MERKEZİ (AR-GE) OLAN BÖLÜMÜMÜZDE BAŞLATILMIŞTIR.
ÇEVRE, KOÇ TOPLULUĞU'NUN YAŞAMININ BİR PARÇASI
EVRENSEL DEĞER
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
KURUM HEDEFİ
GELECEĞE GÜVEN, İNANÇ VE YATIRIM
ÇEVRE ÇALIŞMALARININ YÖNETİMİ
1980 YILINDA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR; 1986 YILINDA AB'NE EŞDEĞER BİR
ÇOK ÇEVRE MEVZUATININ TÜRKİYE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE
YOĞUNLAŞMIŞ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ KURULMUŞTUR.
AYNI YIL, ÇEVRE BÖLÜMÜNE BAĞLI OLAN KOÇ HOLDİNG ÇATISI ALTINDA BİR
ÇEVRE LABORATUARI VE KÜTÜPHANESİ FAALİYETE GEÇMİŞTİR.
BU BÖLÜMÜN TEMEL GÖREVİ, TOPLULUK ŞİRKETLERİ'NE ÇEVRE
PROJELERİNDE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTİR.
ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİ
ÜRETİM/HİZMET İLE İLİŞKİLİ (DOĞRUDAN)
Kirlilik önleyici arıtma tesisleri
Hammadde geri kazanım tesisleri
İzleme/kontrol çalışmaları
Denetim çalışmaları (ISO 14000)
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR (DOLAYLI)
Sivil Toplum Örgütleri ve Devlet Organizasyonlarında temsil
Rekreasyonel faaliyetler
Eğitim/Bilinçlendirme
Üniversitelerle işbirliği
ATIKSU ARITMA YATIRIMLARI
ATIKSU ARITMA TESİSİ GEREKLİLİĞİ OLAN 51 İŞLETMENİN TÜMÜNDE
GEREKLİ YATIRIMLAR TAMAMLANMIŞTIR.
51 İŞLETMEDE BİR YILDA ORTALAMA 6.5 MİLYON M3 ATIKSU AVRUPA BİRLİĞİ
STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE ARITILMAKTADIR. 5 YILDA ARITILAN ATIKSU
MİKTARI ALİBEYKÖY BARAJINDAN İSTANBUL'A 1 YILDA VERİLEN SUYA
EŞDEĞERDİR.
51 İŞLETMENİN 39 TANESİ 1989-93 YILLARI ARASINDA TEMİZ ENERJİ
KAYNAĞI OLAN DOĞAL GAZ VEYA LPG'YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
OZON'A ZARARLI GAZLARIN ÖNLENMESİ (1)
OZON TABAKASINA ZARARLI OLAN CFC GAZLARI
TAAHHÜT EDİLEN SÜREDEN (2006) 11 YIL ÖNCE, 1995'DE
ELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN GEÇİŞ ZORUNLULUĞUNDAN 2 YIL ÖNCE
ABD VE JAPONYA'DAKİ BU GAZLARI KULLANAN TÜM SANAYİCİLERDEN ÖNCE
AVRUPADAKİ İKİNCİ, TÜRKİYE'DE İLK OLARAK TERKEDİLMİŞTİR.
OZON'A ZARARLI GAZLARIN ÖNLENMESİ (2)
ALINAN BU TEDBİRLER İLE 1995 YILINDAN GÜNÜMÜZE KADAR MİNİMUM
BİN TON CFC GAZI TÜKETİMİ ENGELLENMİŞTİR.
SADECE ARÇELİK BU KONU İÇİN 4 MİLYON USD YATIRIM YAPMIŞTIR.
TEHLİKELİ ATIKLARIN İMHASI
İZLEME VE KONTROL YATIRIMLARI
BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OLAN 20 İŞLETMEMİZDE ÇEVRE LABORATUARLARI
TESİS EDİLMİŞTİR.
AYRICA TÜM İŞLETMELERİMİZDE PERİYODİK OLARAK HER YIL RESMİ
KURUMLARA ÇEVRE ANALİZLERİ YAPTIRILMAKTADIR.
ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI
- GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
- ORTAM İÇİ HAVA KALİTESİ
KOÇ ÇEVRE SORUMLULARI
51 İŞLETMEMİZİN HERBİRİNDE ÇEVRE SORUMLULARI İSTİHDAM EDİLMİŞ VE
HEPSİ EĞİTİLMİŞTİR. BUNLARIN BÜYÜK BİR KISMI ÇEVRE VE KİMYA
MÜHENDİSLERİDİR
DENETİM ÇALIŞMALARI (ISO 14000)
1996 YILINDA YÜRÜRÜLÜĞE GİREN VE YAKIN BİR GELECEKTE GLOBAL
TİCARETİN YEŞİL PASAPORTU OLMASI BEKLENİLEN İSO 14000 (ÇEVRE
YÖNETİM SİSTEMİ) SERTİFİKASI'NI TÜRKİYEDE 70 İŞLETME ALMIŞTIR.
TEDARİKÇİLERİN EĞİTİMİ
İŞLETMELERİMİZİN YAN SANAYİSİNİ TEŞKİL EDEN TEDARİKÇİLERİMİZE SON 3
YILDA TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLMESİNE BAŞLANILMIŞTIR.
BU KAPSAMDA ÖZELLİKLE MESLEKİ DERNEKLER İLE İŞBİRLİĞİ
YAPILMAKTADIR.
TEDARİKÇİLERİMİZDE ÇEVRE DUYARLILIĞI OLMA KOŞULU ARANMAKTA VE
TEŞVİK EDİLMEKTEDİR.
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR (1)
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE DEVLET ORGANİZASYONLARINDA TEMSİL
ÇEVRE BAKANLIĞI ULUSAL ATIK KOMİTESİ ÜYELİĞİ
İSO ÇEVRE İHTİSAS KURULU ÜYELİĞİ
TÜSİAD ÇEVRE KOMİTESİ ÜYELİĞİ
OSD ÇEVRE KOMİTESİ ÜYELİĞİ
REKREASYONEL FAALİYETLER
TÜRKİYE GENELİNDE
1 MİLYON ADETİN ÜZERİNDE FİDAN DİKİMİ
TEMA VE ÇEKÜL İLE MUHTELİF PROJELERDE İŞBİRLİĞİ
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR (2)
EĞİTİM/ BİLİNÇLENDİRME
HENRY FORD AVRUPA ÇEVRE KORUMA ÖDÜLÜ TÜRKİYE AYAĞI
ÇALIŞMALARI
TEDARİKÇİLERİN EĞİTİMİ
ÇEVRE OKULLARINDA RESİM, KOMPOZİSYON, FOTOĞRAF YARIŞMALARI
ULUSAL ÇEVRE ÖDÜLLERİ
İSO ÇEVRE BÜYÜK ÖDÜLÜ
1999 BEKO ELEKTRONİK
1998 T.E.E.
1997 ARÇELİK
İSO ÇEVRE TEŞVİK ÖDÜLÜ
SİMKO, ARDEM, DÖKTAŞ, OTOKAR, MAKO, TAT, TOFAŞ
KOCAELİ-SAKARYA SANAYİ ODASI ÇEVRE ÖDÜLÜ
1999 OTOKAR 1995 GAZAL/BELDESAN
ÇEVRETED (ÇEVRE TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI DERNEĞİ) ÖDÜLLERİ
KOÇ HOLDİNG, MARET, BEKO ELEKTRONİK, ARÇELİK , OTOKAR
ÇEVRE BAKANLIĞI BERATLARI
ULUSLARARASI ÇEVRE ÖDÜLLERİ
TÜRK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ, 1998 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK KALİTE
KURULUŞU OLAN ASQ'NUN (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY)
ENVIRONMENTAL INDUSTRY (ÇEVRECİ İŞLETME) ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTIR.
ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARI
1983-99 ARASINDA GERÇEKLEŞEN TOPLAM 53 MİLYON USD
2001-04 ARASINDA PLANLANAN TOPLAM 180 MİLYON USD
ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ IFC tarafından Koç
Topluluğu'nun çevre konusundaki politika ve performansı incelendi. Topluluk
şirketlerinin çevre koruma yatırımlarına yön verilebilmesi için bir araştırma geliştirme /
çevre departmanı kurmuştur. IFC'nin ziyaret ettiği çoğu şirketin çevre ve iş yeri
sağlığı ve güvenliği konularındaki performansı Avrupa daki çoğu firmaya eşit veya
daha iyi durumdaydı.
KOÇ TOPLULUĞU OLARAK ÇEVREYE OLAN SAYGIMIZ VE KATKILARIMIZ
GELECEK KUŞAKLARA "SAĞLIKLI VE TEMİZ, YAŞANILIR BİR ÇEVRE"
BIRAKMAK İÇİN DEVAM EDECEKTİR.
BU, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN VE GELECEĞİNE
YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN EN GÜZEL GÖSTERGESİDİR.